Ta vare på kaiene

AFTENBLADET MENER: Stavanger har etter sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy rundt regnet 30 bebodde øyer. Flere av dem med fritidsboliger. Kaier vil fortsatt være viktig i den nye kommunen.

Kaien på Østhusvik. «Rygerfjell» legger til kai.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Varslene om ustabilitet på kaiene på Brimse og Østhusvik er alvorlige. I tillegg finnes det flere kaier på øyer som i dag har fastlandsforbindelse, men der kaiene er merket med fareskilt og forbud mot fortøying. Dette vitner om at kaiene som viktige samferdselsknutepunkt, flere steder er forsømt.
Nå har park og veiseksjonen innen avdelingen for Bymiljø og utvikling i Stavanger startet et kartleggingsarbeid for å avdekke ulike oppgraderingsbehov på mange ulike anlegg, herunder også
kaianlegg. I tillegg vil byantikvaren starte en kartlegging med sikte på vern også av kaier.

Les også

Undervannsfilmen som bekymrer et lokalsamfunn i Ryfylke

Når kulturminneplanen for Stavanger nå skal revideres, er det naturlig at også kaianlegg fra ulike tids- og brukerepoker tas med. Når folk på Østhusvik gir uttrykk for at de er glade i kaien sin, er det en holdning som gjelder omkring de fleste kaianlegg i nye Stavanger kommune. Derfor bør for eksempel
vern gjennom regulering være et aktuelt tiltak i de nye planene.
Den sammenslåtte storkommunen Stavanger har en del fellestrekk, der kystkulturbegrepet står sentralt. Da er kaier og tilstøtende anlegg viktig å ta vare på, nettopp for å synliggjøre betydningen kyst og fjordene har hatt i de ulike tidsepokene.

Vi må også erkjenne at flere av de 30 bebodde øyene i kommunen aldri vil få noen fastlandsforbindelse. Det betyr at kaiene må rustes opp og klargjøres for moderne båttrafikk for å gi også innbyggerne på disse øyene et tidsmessig og godt samferdselstilbud. Det har dessverre vært slik flere steder at bruer og sentraliserte bilfergeanløp har etterlatt flere kaier uten vedlikehold. Også
slike kaier har en funksjon, for på øyer der folk er avhengige av ferger og hurtigbåter, er ofte private
båter viktige kommunikasjonsmidler. Da er en kai like viktig for dem som bor der, som parkeringsplasser nær bysentrene.

Det er ulike eierskap til mange av kaiene. Noen er kommunale, noen er private, noen er fylkeskommunale, mens andre igjen har høyst varierte eierskap og tilhørende uklare brukerrettigheter.
Dette gjør det ekstra viktig å kartlegge kaiene og kaianleggene, og å utarbeide forpliktende planer for oppgradering, vedlikehold eller vern. Behovet for kaier vil aldri forsvinne i en stor øykommune.

Les også

 1. Folk på øyene føler seg sviktet av den nye kommunen

 2. Norled skal drive «melkerute» med den nye Ryfylkeferjen

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Rennesøy
 3. Finnøy
 4. Stavanger kommune
 5. Ferger

Mest lest akkurat nå

 1. Ny gigant-trafo i Stavanger kan ødelegge denne skogen

 2. I Sandnes produseres det talenter på løpende bånd

 3. Arne Viste starter nytt vikarbyrå for papirløse

 4. Mener Berisha er verdt 70 millioner for Viking

 5. Blankt nei til 110-grense i Ryfast

 6. Se hvor det kan komme nye hytte­felt