Norge og de svakeste

LEDER: Barn som opplever omsorgssvikt, er de aller mest sårbare i samfunnet. Barnevernets ansatte gjør stort sett en god jobb, men systemet trenger en revisjon.

De tre søsknene fra Stavanger fikk ikke den hjelpen de trengte da foreldrene sviktet. Samtidig blir Norge kritisert - og felt - for å ta barn bort fra sine biologiske foreldre for ofte. Her trengs en opprydding i systemet, mener Aftenbladet.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Tirsdag ble Norge igjen felt i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og igjen var det barnevernssaker som var oppe til behandling. Siden 2015 har domstolen tatt inn 35 saker som gjelder norsk barnevernspraksis. Sju av sakene er avgjort, med fellende dom mot Norge i fem av dem og frikjennelse i to saker.

Barnevernssaker dominerer på lista over saker som er tatt opp til behandling mot Norge, med 34 av 78 saker siden domstolen ble opprettet i 1959. Alle barnevernssakene er tatt opp til behandling i perioden etter 2015. Hva er det som skjer?

Et gjennomgangstema i sakene hvor Norge er felt, er at barnevernet har nektet de biologiske foreldrene samvær med barna sine etter omsorgsovertakelse, og brudd med hovedregelen om at barn skal tilbakeføres til sine biologiske foreldre dersom det er mulig på et seinere tidspunkt.

Kan det tenkes at Norge ville ha unngått å bli felt dersom saksbehandlingen hos barnevernet hadde vært bedre? Ja, selvsagt. Men dette handler ikke bare om formalia. Det kan også tenkes at Norge har lagt seg på en praksis for permanent omsorgsovertakelse som uansett ikke er i tråd med gjeldende rett.

Dette må Høyesterett ta stilling til, og det er derfor betryggende at tre slike saker nå skal behandles av en samlet Høyesterett, slik at barnevernet får en klar instruks om hva den rettslige tilstanden er.

Å ta barn fra foreldrene er, ved siden av lange fengselsdommer, det mest alvorlige inngrepet samfunnet kan gjøre mot borgerne sine. Barnevernet har en uhyre viktig, men også uhyre vanskelig, oppgave. Barn og unge som opplever omsorgssvikt er den aller mest utsatte gruppen i samfunnet.

Aftenbladet har nylig fortalt historien om tre søsken fra Stavanger som ble utsatt for langvarig og grov omsorgssvikt fra sine foreldre, lenge uten at noen grep inn. I en slik sak er det naturlig å spørre seg om barnevernet ikke har sviktet.

Vi er sikre på at de aller fleste ansatte i barnevernet går på jobb hver dag for å prøve å hjelpe og for å finne gode løsninger. Men disse sakene er ofte kompliserte, og barnevernet lider under mangel på fagfolk og andre ressurser. Det er derfor gledelig at budsjettet for Stavanger kommune nå inneholder midler til å ansette flere, slik at flere som behøver det, kan få hjelp.

De stadige nederlagene i Strasbourg er pinlige for Norge. Men det er ikke det viktigste. Barnas beste er.

Publisert: