Uførestønaden vil bare gjelde opp til fire år

Ved årsskiftet ble uførestønaden tidsbegrenset, men de som allerede har uførepensjon, får beholde denne.