Misbruker kontantstøtte

Rikstrygdeverket har avdekket sviktende rutiner, feil og misbruk av ordningen med kontantstøtte.