Kvinne måtte gå rettens vei for å få fast jobb

Etter tre år som vikarrenholder ønsket Hå kommune å kvitte seg med vikaren. Nå gir retten henne fast jobb i kommunen.

Den kvinnelige renholderen får fast jobb og en oppreisning på 370 000 kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I perioden april 2017 til mars 2020 jobbet den kvinnelige renholderen som fast vikar i Hå kommune.

Kvinnen, som kom til Norge fra Eritrea i 2009, hadde i dette tidsrommet syv midlertidige arbeidskontrakter, hvorav flere de første årene var såkalte nulltimerskontrakter, hvor det ikke var avtalt hvor mye hun skulle arbeide. Slike kontrakter ble ulovlige i 2019.

Den 13. mars 2020 da skolene stengte, fikk kvinnen en SMS fra sin renholdsleder i kommunen at hun ikke trengte møte på jobb dagen etter. Etter at skoler og barnehager åpnet, ble kvinnen ikke tilkalt lenger som vikar.

Les også

Uvær i Nordsjøen: Equinor utsetter helikopteravganger

Full seier

I mai 2020 krevde Fagforbundet, hvor kvinnen var organisert, fast jobb på vegne av kvinnen. Dette avviste Hå kommune. Retten mener at det er mest sannsynlig at Hå kommunes behov for arbeidskraft har vært konstant – ikke midlertidig. Dette behovet har vært dekket med bruk av tilkallingsvikarer – deriblant den kvinnelige saksøkeren.

Retten skriver:

«Selv om kommunen har en viss margin for innretningen av virksomheten, mener retten at kommunen har inngått midlertidige arbeidsavtaler med saksøker på tross av et konstant behov for hennes arbeidskraft, i strid med loven. Som nevnt var økning av grunnbemanningen et praktisk og reelt alternativ til utstrakt vikarbruk. Retten finner etter dette at saksøkeren har vært ulovlig midlertidig ansatt, og at hun har krav på fast stilling i medhold av arbeidsmiljøloven».

Dette betyr at kvinnen fra Eritrea vant en full seier mot Hå kommune i dommen fra Jæren tingrett den 29. mars. Hun får nå rundt 80 prosent fast stilling i kommunen. Dessuten må Hå kommune betale 370 000 kroner til kvinnen, i tillegg til saksomkostninger på 193 000 kroner.

Tilkallingshjelp eller ringevikarer står i realiteten nederst på rangstigen (LO-advokat Alexander Lindboe)

– Viktig dom

Alexander Lindboe, LO-advokat i Rogaland, mener denne dommen er prinsipielt viktig med tanke på at arbeidsgiver ikke fritt kan benytte tilkallingshjelper på såkalte nulltimerskontrakter. Han påpeker også at arbeidsgiver er pliktet til å påse at hver enkelt vikartilkalling skal være hjemlet i arbeidsmiljølovens paragraf om midlertidig behov eller vikariat.

– Går en i realiteten og dekker opp for et varig og permanent arbeidskraftbehov trekker dette klart i retning av ulovlig midlertidig ansettelse. Når en i praksis går i rundt tre år i gjennomsnitt 79,6 % stilling, er tilknytningen såpass tett og omfanget og varigheten av de gjentatte midlertidige ansettelsene så stor at det ble bedømt som ulovlig midlertidig ansettelse. Avgjørende for retten var at renholderen gikk og fylte et fast og omfattende vikarbehov over flere år, sier Lindboe til Aftenbladet.

Advokat Alexander Lindboe i LO Rogaland.
Les også

Equinor-sjefen må møte hos tilsynssjefen

På spørsmål om hvorfor det skal være nødvendig å gå rettens vei for å få fast jobb når en arbeider oppfyller et permanent behov, sier Lindboe følgende:

– Svaret ligger nok i at Hå kommune gjennom flere år har løst vikarbehovet ved denne modellen – å benytte tilkallingsvikarer på nulltimerskontrakter for å dekke opp ved sykefravær. Tilkallingshjelp eller ringevikarer står i realiteten nederst på rangstigen, da de i praksis må jobbe seg opp gjennom en lengre tidsperiode. Arbeidstaker kan få gjennomslag for at den midlertidige ansettelsen er ulovlig etter loven eller den ulovfestede grunnbemanningslæren kan og gi fast ansettelse lenge før treårsregelen i arbeidsmiljøloven er anvendelig, mener Lindboe.

Hå kommune på sin side har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, men skal nå grundig gå gjennom rettens begrunnelse, opplyser kommunedirektør Anne Berit Berge Ims i Hå kommune.

Vi registrerer at tingretten har vurdert den ansatte sitt krav på en annen måte enn kommunen, og at hun har fått medhold i sine krav. Vi vil gå nærmere gjennom retten sin begrunnelse for dette standpunktet og ta stilling til om denne dommen må ankes, sier Berge Ims.

– Hvorfor fikk hun ikke fast ansettelse av kommunen uten å gå til rettssak, når det ut fra dommen ser ut til at Hå kommune hadde et kontinuerlig behov for denne arbeidskraften?

– I forbindelse med at kolleger ble syke, har den ansatte dekket kortvarige og midlertidige behov for vikar, men det er ikke et fast og stabilt behov for hennes arbeidskraft. Sykefraværet kan variere mye fra dag til dag og uke til uke, og kommunen kan ikke ansette arbeidskraft som de risikerer i perioder ikke å ha behov for, sier Berge Ims og legger til:

– Takket være systematisk arbeid med inkluderende arbeidsliv har dessuten sykefraværet blant renholderne blitt redusert med 37 prosent etter at den ansatte begynte i 2017. Etter forslag fra den ansattes tillitsvalgte har kommunen i tillegg laget en «vikarpool» der fast ansatte renholdere nå skal dekke opp for kollegers sykefravær.

Publisert: