Olje- og gassreservene redusert

Anslaget for den totale mengden av olje og gass på norsk kontinentalsokkel er nedjustert med 7 prosent.