Ufarlige utslipp

Under full og normal drift vil utslippene fra den over 40 meter høye pipen ifølge Energos bli på 32 tonn Nox, 1,5 tonn hydrogenklorid, 1 tonn svoveldioksid, 500 kilo støv, 2 kilo tungmetaller, 20 gram kvikksølv og 0,004 gram dioksiner per år. Statens forurensningstilsyn (SFT) har ingen innvendinger til disse tallene.