Kva skal staten ha for gassen?

Lyse Energi har bede om eksperthjelp for å få skatteutgiftene ved gassleidningsprosjektet ned på lågast mogleg nivå.