Sandnes Sparebank henter kapital

Forstanderskapet i Sandnes Sparebank har gitt styret fullmakt til å forhøye grunnfondsbeviskapitalen fra 390 millioner kroner med inntil 130 millioner kroner, ved nytegning av inntil 1.300.000 nye grunnfondsbevis.