Optimisme i motvind

ØKONOMI: Til tross for at næringslivet i Rogaland er imotvind, harikke tallet på nyetableringer i fylket gått betydelig ned. 754 nyeforetak er etablert i løpet av årets tre første måneder, mens 770foretak ble etablert i samme periode i fjor. Tallene omfatter ogsånye norske avdelinger av utenlandske selskaper. Faktisk har samletantall nyetableringer i Rogaland økt med drøye 200 i fjor,sammenliknet med året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Tallene omfatter ikke den offentlige forvaltningen ogprimærnæringene.