Lyse får motbør

Direktoratet for Naturforvaltning meiner at dei gamle konsesjonsvilkåra for Årdalsvassdraget ikkje ivaretar miljøomsyn tilstrekkeleg, og føreslår minstevassføring.