Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet

43,3 milliardar kroner. Auke på 12,1 prosent.