Rapport: Stadig flere står uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen blir stadig dårligere, og stadig flere står uten fastlege. Helsedirektoratet er bekymret for utviklingen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret over utviklingen i fastlegeordningen.
  • NTB
Publisert: Publisert:
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at dagens fastlegeordning har gått fra vondt til verre. Regjeringen jobber med tiltak for å snu den negative trenden, sier Kjerkol.

Torsdag la Helsedirektoratet fram årsrapporten for allmennlegetjenesten 2021. Den 114 sider lange rapporten ser nøye på hvordan fastlegeordningen fungerer per i dag, og konklusjonene er tydelige:

Det blir stadig færre ledige plasser i fastlegeordningen. Rekrutteringen av fastleger går for sakte. Det er for mye å gjøre per fastlege.

– Vi deler bekymringen til fastlegene om at ordningen er under et stort press. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Tilveksten i fastlegetjenesten har falt siden 2014 og nådde i fjor sitt laveste nivå. I mars i år sto nær 150.000 nordmenn uten fastlege. De to siste årene har det blitt over 130.000 færre ledige plasser på lister med fast lege.

Vil gjøre yrket mer attraktivt

Samtidig påpeker rapporten at det i første kvartal i 2022 var den største kvartalsvise veksten i antall fastleger de siste to årene, noe som gir grunn til forsiktig optimisme.

Ifølge Guldvog arbeides det med å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt for de unge. I tillegg er det viktig å beholde de allerede etablerte fastlegene, understreker han.

– Begge deler er like viktig. Kompetansen og kontinuiteten fra erfarne fastleger er viktig både for den enkelt pasient, men også for de ferskere legene som skal ha veiledning. Det er vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, sier Guldvog.

– Det gir bedre bærekraft og ressursbruk å løse helseproblemer i primærhelsetjenesten, i stedet for innen den mer spesialiserte delen av helsetjenesten, sier han.

For høy arbeidsbelastning

Oslo Economics og Universitetet i Oslo la torsdag fram en evaluering av dagens handlingsplan, og konklusjonene er i samsvar med Helsedirektoratets funn.

Det er for mye å gjøre for hver enkelt lege, og arbeidsbelastningen er for høy, kommer det fram i en spørreundersøkelse blant fastleger.

– Fastlegene opplever per i dag å ha for liten tid til pasientoppfølging og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. Evalueringen viser også at kunnskap om kvalitet i tjenesten fortsatt er mangelfull, ifølge evalueringen.

Antall konsultasjoner hos fastlege per innbygger var høyere i fjor enn året før. Gjennom pandemien har det blitt stadig færre fysiske konsultasjoner, samtidig som det har vært en kraftig vekst i e-konsultasjoner, altså via nett og telefon.

– Mer bruk av e-konsultasjoner er i tråd med handlingsplanens intensjoner, opplyser Helsedirektoratet.

– Fra vondt til verre

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at dagens fastlegeordning har gått fra vondt til verre. Handlingsplanen som Solberg-regjeringen la fram i 2020, har mange gode tiltak, men har ikke hatt ønsket effekt, mener hun.

– Vi vil derfor bygge videre på det som fungerer med handlingsplanen, samtidig som vi tar ta nye og sterkere grep, sier hun.

Hun understreker at regjeringen har satt i gang flere tiltak for å sikre en stabil allmennlegetjeneste over hele landet, blant annet en styrking av tilskuddet til leger i spesialisering, i tillegg til arbeid for å redusere fastlegenes arbeidsoppgaver knyttet til attester og erklæringer.

– Men vi ser at vi må gå enda grundigere til verks. Vi jobber derfor med sterkere og mer strukturelle endringer. Det innebærer at vi nå ser på hele innretningen og finansieringen av allmennlegetjenesten. Dette vil vi ha dialog med Legeforeningen og KS om, sier Kjerkol.

Publisert: