• Allmenngjøring skal sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med nordmenns, og dessuten hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet. SCANPIX

Tariffretter skal gjelde alle på arbeidsplassen

Normalt regulerer en tariffavtale arbeidsforholdene i den enkelte bedrift. Allmenngjøringsloven, derimot, gir grunnlag for at det i forskrift fastsettes at rettigheter i en tariffavtale gjelder samtlige arbeidstakere på et arbeidssted, det vil si også i bedrifter der det ikke er noen tariffavtale.