Norge er milelangt frå å oppfylla utsleppskrav

Skipsfart og fiskeri er dei største syndarane som gjer at Norge ligg langt frå å nå ein internasjonal avtale om kutt i luftforureining med nitrogenoksidar, NO