Knallbra i Knutsen Shipping

Rekordresultat på 466 millionar kroner før skatt viser fjorårsrekneskapen for Knutsen OAS Shipping i Haugesund.