Studentsamskipnadene kan få forkjøpsrett

Kommunal— og regionaldepartementet foreslår en lovendring som gir kommunene forkjøpsrett til leiegårder som skal benyttes til studentboliger. Forkjøpsretten må i så fall brukes til fordel for studentsamskipnader.