Får oljeskapene skattelette eller skjerpelse? Departementet og selskapene har ulike regnestykker

Oljenæringen vil ha enda større skattekutt for å investere mer på sokkelen ved lav oljepris.

Investeringen på Johan Sverdrup-feltet er 124 milliarder kroner. Om fradraget for kostnadene kommer nå eller om seks år har stor betydning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Den langvarige striden om oljeskatten ruller videre.

12. mai la regjeringen frem forslag til midlertidige endringer i reglene. Målet er å holde oljeinvesteringene og sysselsettingen oppe, selv om oljeprisen har falt mye.

Forslaget flytter rundt 100 milliarder skattekroner utover i tid. Redusert skatt på kort sikt blir stort sett oppveid av økt skatt senere.

Men det skjer mer enn flytting i tid: Forslaget betyr endret skattenivå for oljeselskapene. Er det lettelse eller skjerpelse? Departementet og selskapene har hvert sitt regnestykke og hvert sitt svar.

Stridens kjerne

Forslaget blåser nytt liv i en gammel strid mellom selskapene og Finansdepartementet. Det dreier seg om metoden for å beregne lønnsomheten i et prosjekt på sokkelen.

I den lange levetiden til et prosjekt kommer utgifter, inntekter og fradrag for titalls milliarder kroner på ulike tidspunkter. Disse må regnes om til dagens verdi for å kunne vurdere et prosjekt her og nå. Omregningen skjer ved hjelp av renter.

Striden dreier seg om hvilken rente som skal brukes til å regne fremtidige skattefradrag om til dagens verdi. De to partene bruker hver sin rente med hver sin begrunnelse.

Resultat: Vurderingen av skatteforslagene gir helt forskjellige svar hos de to.

Helt ulik virkning av samme forslag

I det ferske dokumentet til Stortinget har departementet regnet på regjeringens forslag med begge rentene:

  • Med departementets rente vil dagens verdi av oljeskattene øke med 14 milliarder kroner.
  • Med oljeselskapenes rente vil skattene synke med 15 milliarder kroner, regnet i dagens verdi.

Begge kan si seg fornøyd

Næringsorganisasjonen Norsk Olje og Gass er enig i at regnestykkene gir to ulike svar.

– Med sitt valg av rente regner Finansdepartementet med å få inn mer skatt, og slik sett ligger det ingen lettelser for oljeselskapene i dette. Men i selskapenes egne kalkyler vil skattebelastningen bli mindre og derfor vil flere prosjekter nå bli realisert, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen.

Begge parter kan derfor bruke hvert sitt foretrukne regnestykke og kanskje si seg fornøyd.

Men oljenæringen er ikke fornøyd.

– Forslaget går ikke langt nok i å bedre selskapenes lønnsomhet i de prosjektene som nå er aktuelle, sier Hansen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) (sittende) har lagt frem forslag til nye skatteregler for oljeselskapene.

To viktige skatter

Oljeselskapenes betaler to skatter på overskuddet:

  • vanlig overskuddsskatt på 22 prosent
  • særskatt på 56 prosent på overskuddet fordi de utvinner en naturressurs som tilhører fellesskapet

I sum blir dette 78 prosent skatt i normale tilfeller.

Når skattesatsen er så høy og investeringene svært høye, betyr fradragene i skatteregnskapet svært mye:

  • en investering på for eksempel 1 milliard kroner i fradrag mot særskatten første året er verd 560 millioner kroner i redusert skatt
  • samme investering i fradrag mot vanlig overskuddsskatt er verd 220 millioner i redusert skatt
  • et slikt fradrag mot begge skattene reduserer skatteregningen med 780 millioner kroner

Dette eksemplet viser at ved høye skattesatser bærer staten en høy andel av investeringskostnaden og tar en høy andel av overskuddet.

To viktige fradrag

To fradrag er særlig viktige: Fradraget for investeringskostnaden og et spesialfradrag (friinntekt).

Regjeringen forslår to viktige endringer:

  • Investeringskostnaden skal komme til fratrekk mot særskatten første året i stedet for over seks år i gjeldende regler. Oljenæringen vil at den skal komme til fradrag første året også i den vanlige overskuddsskatten, men her holder regjeringen på seks år, som i gjeldende regler.
  • 10 prosent av investeringen skal unntas fra særskatt gjennom fradrag for friintekt det første året, i stedet for i alt 20,8 prosent fordelt over fire år i gjeldende regler. Næringen vil ha et fradrag som betyr at rundt 20 prosent unntas det første året.

Spår begrenset virkning

Norsk Olje og Gass mener regjeringens forslag ikke går langt nok.

– Det vil ha svært begrenset virkning i selskapenes beregninger av lønnsomheten i prosjektene, sier Hansen.

Derfor vil næringen holde på dagens friinntekt og at investeringskostnaden kommer til fradrag mot begge skattene det første året.

– Vårt forslag betyr at den nødvendige oljeprisen for å oppfylle selskapenes krav til lønnsomhet i prosjektene synker med rundt 10 dollar pr. fat. Derfor vil flere prosjekter fremstå som lønnsomme for selskapene og investeringene vil øke, sier Hansen.

– Betyr dette skattelettelser, slik selskapene regner?

– Beregnet med selskapenes rente for å vurdere prosjektene, blir skatten redusert ved vårt forslag. Men regnet med Finansdepartementets rente viser et brev fra finansministeren til Stortinget at skatten øker, også ved vårt forslag, sier Hansen.

På sine hjemmesider skriver Norsk Olje og Gass: «Vi har ikke bedt om skattelette, men om utsatt skatt.»

Hansen mener det er god dekning for dette.

– Finansdepartementet anslår selv at skatten med vårt forslag for i år og neste år øker skatten med rundt 5 milliarder kroner over tid, regnet i dagens verdi, sier han.

Publisert: