Store utslepp skapar kortare skipsruter

For store utslepp av klimagassar fører til raskare smelting av havisen i nord og vilkår for opning av kortare og meir klimavennlege skipsleier mellom Europa og Japan.