Store verdier på rot

Økt hogst og økt satsing på foredling av tømmer kan øke den årlige verdiskapingen fra skognæringen i oljefylket til et par hundre millioner kroner. Rogaland er et lite skogfylke, sysselsettingen er neppe større en 150 årsverk, men tilveksten av skog er større enn noen gang i nyere tid. Bare 15-20 prosent av den produktive årlige tilveksten avvirket.