Forventer at oljedødsfall i næringsministerens nabolag granskes

Geir Pollestad ber regjeringen presisere det norske handlingsrommet og sørge for at Mekjarvik-dødsfallet i april granskes av norske myndigheter.

Trekløveret Solfrid Lerbrekk, SV, Torstein Tvedt Solberg, Ap, og Sps Geir Pollestad gir ikke opp kampen for at norske myndigheter skal granske dødsfall til kai i Norge på utenlandske skip. Samtidig jobber de for innføring av arbeidsmiljøloven på fartøy som jobber for oljeindustrien i Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Ulykken skjedde i næringsministerens nabolag, og jeg mener det bør komme en klar presisering fra henne om handlingsrommet om gransking og etterforskning og at dette følges opp, sier Sps Geir Pollestad til Aftenbladet.

Næringsminister Iselin Nybø er fra Randaberg kommune, hvor Mekjarvik ligger. Det var her en 33 år gammel mann døde i begynnelsen av april da han falt i sjøen mellom en fartøy og en lekter. Pollestad mener saken er et godt eksempel på at flaggstatsprinsippet også er utdatert. Pollestad sier videre at når slike ulykker skjer til kai i Norge, og alle tenker at dette er en naturlig del av Norge, også ut fra folks rettsfølelse, så bør også norske myndigheter etterforske og granske hendelsen, også om det utfordrer eksisterende regelverk.

Les også

Dødsulykken i Mekjarvik: – Politiet kan etterforske dødsfallet

– Absurd utydelighet

For meg koker saken ned til om vi syns det er akseptabelt som samfunn at det skjer en dødsulykke på norsk jord, hvor norske myndigheter sitter og ser på og familien og etterlatte ikke får svar. Jeg mener dette er helt galt, sier Pollestad og får støtte fra Aps Torstein Tvedt Solberg:

– Når det er handlingsrom og mulighet til å granske fra norsk side, må den benyttes. En ulykke er en ulykke, og vi må passe oss for byråkratiske forskjeller for sikkerhetsoppfølging om en ulykke skjer på land eller ved kai. Dagens utydelighet er absurd, og det fører til at de etatene, som Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, som har bred og god kompetanse i slike saker, ikke blir benyttet, sier Tvedt Solberg.

Næringsminister Iselin Nybø, V, har ikke svart på Aftenbladets henvendelser. Et skriftlig svar fra Nærings- og fiskeridepartementet kan du lese nederst i saken.

Les også

Får kanskje aldri vite hva som skjedde da pappa døde

Den polske sjømannen døde etter at han falt i sjøen mellom skipet «Fair Play 33» og lekteren «Paula» i Mekjarvik i starten av april.

Før koronakrisen hadde Ap, Sp og SV et såkalt dokument 8-forslag på trappene for Stortinget. Dette sier Tvedt Solberg vil bli tatt opp ved nærmeste anledning. I korte trekk går forslaget ut på at Stortinget ber regjeringen sette i kraft en forskriftsendring slik at arbeidsmiljøloven skal gjelde for petroleumsrelaterte aktiviteter som konstruksjon, fjerning, vedlikehold og rørlegging.

Dette er et forslag som ikke vil spille noen rolle for saker som ulykken i Mekjarvik, men den vil få betydning om for eksempel et utenlandsflagget skip gjør oppdrag på norsk sokkel. Da ønsker partiene at det er Petroleumstilsynet – og ikke flaggstaten – som følger opp slike hendelser.

Les også

Krever gransking av oljedødsfall: – Dette er ikke Norge verdig

Sps Geir Pollestad tror at det først ved et regjeringsskifte kommer endringer for oljearbeidere som jobber på fartøy.

Tror regjeringsskifte må til

For ulykken som nylig skjedde på et rørleggingsfartøy på Edvard Grieg-feltet, hvor en britisk oljearbeider ble hardt skadet, vil en forskriftsendring kunne bety at det er Petroleumstilsynet som følger opp hendelsen og ikke den aktuelle flaggstaten.

– Jeg opplever at det er stor enighet mellom SV, Sp og Ap om å få dette på plass. Vi må ha en opprydding i hvilket lovverk folk jobber under i norske farvann. Det er helt klart at slike saker i mye større grad bør granskes av norske myndigheter. Det er også derfor vi jobber for norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann og at norsk lov skal gjelde, sier SVs Solfrid Lerbrekk.

– Vi har prøvd på flere ting hvor to ting går igjen: Det ene er at vi forsøker å si at de reglene som gjelder på land i størst mulig grad skal gjelde til havs i Norge. Den andre fellesnevneren er at forslagene ikke har blitt vedtatt. Jeg tror først at det kan skje endringer ved et regjeringsskifte, og da blir saken om regulering og nasjonal kontroll over egne havområder viktig, poengterer Geir Pollestad som mener flaggstatsprinsippet er modent for modifikasjon og tilpasset dagens verden.

Subsea 7s «Seven Falcon» er et typisk eksempel på et såkalt flerbruksfartøy som brukes til avanserte oppgaver for oljeindustrien. Høyre vil ikke at disse fartøyene skal inn under arbeidsmiljøloven når de arbeider på norsk sokkel.
Les også

E-post : «Kapteinen er litt bekymret». Tre dager seinere døde småbarnsfaren

Høyre skeptisk til endring

Selv om Høyre påpeker at det er opp til Statens havarikommisjon å vurdere om saker av typen som Mekjarvik-ulykken skal granske fra norsk side eller ikke, er partiet skeptisk til endringer som utfordrer eller kompliserer dagens flaggstatsprinsipp.

– Så lenge det er flaggstatens regelverk som gjelder om bord på skipet, og norsk forvaltning ikke har myndighet til å gi straff eller sanksjoner på bakgrunn av brudd på for eksempel flaggstatens HMS-forskrifter, er det i de fleste tilfeller naturlig at den som har myndighet har ansvar for undersøkelsen. Det kan nok tenkes tilfeller hvor det er stor mulighet for læring at det likevel kan være naturlig for norske myndigheter å gå inn og undersøke, sier Høyres Tom-Christer Nilsen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Les også

Omkom på oppdrag for oljegigant

Verken Høyre eller Nilsen er tilhenger av endringer i regimet for fartøy som jobber for den norske oljeindustrien, og han mener det vil være utfordrende å inkludere fartøy, som opererer i flere ulike land, inn under et regelverk som egentlig er laget for å håndtere olje- og gassinstallasjoner som i hovedsak ikke skal flyttes.

– Den internasjonalt anerkjente løsningen på dette er at det er flaggstatens regelverk som gjelder. Det har også sine utfordringer, men så lenge det ikke kommer en entydig anbefaling fra partene i bransjen, er det ikke en endring vi vil gå inn på nå, sier Nilsen og støttes av partikollega Margret Hagerup i arbeids- og sosialkomiteen.

– Likevel er dette et område vi vil følge i tiden framover. Der er varslet en maritim melding der blant annet spørsmål om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel skal vurderes.

Les også

Oljearbeider hardt skadet på Edvard Grieg-feltet

Terje Halleland i Frp.
Les også

Krever gransking av oljedødsfall: – Dette er ikke Norge verdig

Frp med nøkkelen

Terje Halleland i Frp mener norske myndigheter bør gripe inn bare dersom flaggstaten ikke gjør jobben sin.

– I utgangspunktet forsvarer vi flaggstatsprinsippet, men mener samtidig at myndighetene i Norge til en viss grad skal bruke handlingsrommet, men det er en balansegang om ikke å gå for langt. Vi er jo svært glade for at når det skjer hendelser på norske skip i annet farvann, så er det norske myndigheter som følger opp. Dersom myndighetene i Norge ser at det flaggstaten gjør ikke er tilstrekkelig, bør norske myndigheter gripe inn med egen gransking av hendelser som skjer i Norge, sier Halleland.

Når det gjelder saken om de såkalte flerbruksfartøyene som trakterer oljevirksomheten, har Frp tidligere vært nøkkelen til om det skal skje endringer her eller ikke. Det kan partiet fort bli igjen ved behandlingen av et nytt forslag om arbeidsmiljøloven skal gjelde på skip som over tid jobber på norsk sokkel.     

– Fortsatt er vi nok på det internasjonale lovverket og vil ikke utfordre for mye. Vi ser problemstillingen og de negative sidene dette kan medføre, men samtidig er dette en internasjonal næring, og da kan det bli problematisk om vi har egne regler på dette feltet i Norge. På mange måter er denne saken et tveegget sverd, hvor vi vil være varsomme med å lage restriksjoner som kan ramme norsk skip og fartøy i andre lands farvann, sier Halleland.

Departementet svarer

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet skriver følgende i en epost til Aftenbladet:

«Ulykker som dette skal undersøkes av flaggstaten, som i dette tilfellet Antigua og Barbuda. Det følger av internasjonale regler for undersøkelse av sjøulykker fra FNs sjøfartsorganisasjon (IMO). Statens havarikommisjon for transport (SHT) har tilbudt assistanse til undersøkelse på vanlig måte. På samme måte ville SHT ha bedt om bistand fra en kyststat dersom en ulykke fant sted i utlandet med norsk skip. Havarikommisjonen har bekreftet at prosedyrene er fulgt i denne saken.»

«Politiet kan undersøke hendelser i Norge for å fastslått om det har skjedd noe straffbart. NFD kan ikke instruere politiet i slike saker. NFD legger til grunn at saken følges opp på normal måte mellom flaggstat og havarikommisjonen.»

Publisert: