Terje Handeland ny styreleder i NHO Rogaland

Terje Handeland er valgt som ny styreleder i NHO Rogaland.