- Høg terskel for ny vasskraftutbygging

Olje— og energiminister Einar Steensnæs meiner at ytterlegare småskala kraftutbygging først og fremst bør skje utanom verna vassdrag.