Fra Siv til Rogaland

Slik vil regjeringen bruke penger på Norge og Rogaland.

Publisert: Publisert:

Siv Jensen. Foto: Åserud, Lise

  • Geir Søndeland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Aftenbladet oppdaterer presentasjonen av forslag til statsbudsjett løpende onsdag.

— Samlet sett er dette et budsjett som tar Norge i en ny og vekstfremmende retning, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Penger til veier, museum og olje

Blant høydepunktene for Rogaland er:

Noen millioner til UiS, økt tilskudd til Rogaland Teater og Stavanger Symfoniorkester, økt driftstilskudd til Museum Stavanger blant annet myntet på Utstein kloster, 12,4 millioner til Norsk Oljemuseum, genbank på Ims, 20 millioner til Forsvarets bygninger og anlegg, blant annet på Sola og i Vatneområdet.

Bompenger til riksveien i Sømmevågen, sluttoppgjør for Solasplitten, 75 millioner til E 39 Hove-Sandved og anleggsstart i 2015 med mulig åpning for trafikk i 2017, 371 millioner til Eiganestunnelen, utbedring av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene, lokale midler og bompenger til Ryfast, rentekompensasjon til transporttiltak i fylkene, 226 millioner kroner til dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes, nytt signal- og sikringsanlegg på Ganddal godsterminal (65 millioner), økt frekvens på Sørlandsbanen, 60 millioner i belønningspenger til Stavanger-regionen og 22,1 millioner til fylkeskommunen til regional utvikling.

Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en vekst i 2015 i de frie inntektene på 5,5 prosent.

Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,5 prosent (fra anslag på regnskap for 2014) i 2015, noe som er 2,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 prosent.

Når veksten i frie inntekter anslås, ser vinnerlisten ut som følger for Rogaland.

Hå (7,5 prosent), Time (7,5), Kvitsøy (7,4), Sandnes (6,9), Bjerkreim (6,6), Klepp (6,5), Rennesøy (6,5), Rogaland fylkeskommune (6,5), Utsira (6,3) og Eigersund (5,5).

De med minst inntektsvekst er i prosent Suldal (3,1), Bokn (3,2), Lund (3,9), Randaberg (4,2), Vindafjord (4,4), Hjelmeland (4,6), Sokndal (4,7), Haugesund (4,8) samt Stavanger og Gjesdal (begge 4,9).

Lest ned sentrale dokumenter her:

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Les også

Statsbudsjettet for Rogaland

— Med forslagene Regjeringen nå legger fram, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden vi overtok på over 15 milliarder kroner. Dette er en markant endring av skattepolitikken som fremmer vekst og velferd, sier Jensen.

Finanstalen startet rett etter 10.00. Følg lenke her for å lese den forberedte versjonen.

Oljepengebruken i 2015 vil tilsvare 164 milliarder kroner, eller nesten 32 000 kroner per innbygger. Hver niende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet.

Som en fast ordning vil regjeringen foreslå effektivisering og redusert byråkrati tilsvarende 0,5 prosent på driftspostene i staten hvert eneste år. Selv om dette bare er femti øre per hundrelapp, tilsvarer det 1,4 milliarder kroner for 2015.

Regjeringen foreslår en bevilgning til samferdsel på om lag 55 milliarder kroner, som er 5 milliarder kroner mer enn i årets budsjett. For veisektoren er økningen 12,4 prosent.

Regjeringen foreslår 40 milliarder kroner som nytt kapitalinnskudd til infrastrukturfondet. Fondet vil med dette være på til sammen 70 milliarder kroner. Regjeringen opplyser at de dermed er langt foran skjema for å øke fondet til 100 milliarder over fire år.

Rogaland er ikke blinket ut for OPS-prosjekter, altså offentlig privat samarbeid.

Fylkesveiene får et løft, både gjennom økte bevilgninger og en økning av lånerammen i rentekompensasjonsordningen til 3 milliarder kroner. I tillegg satser vi på rassikring og tunnelsikkerhet.

Med dette budsjettforslaget blir det bedre togtilbud på Trønderbanen og Sørlands­banen, full fremdrift på Follobanen og planlegging av videre utbygging av intercity-strekningene.

Regjeringen vil opprette et utbyggingsselskap for vei i løpet av 2015.

— Innkrevingen av bompenger bør bli smartere. Målet er at mer av pengene som blir betalt i bompenger, skal gå til selve prosjektene og mindre til å betale for finansiering av lån og administrasjon. Regjeringen er derfor i gang med å reformere bompenge­systemet. Som Stortinget allerede er kjent med, har flere prosjekter fått redusert innkreving av bompenger, sier Jensen.

— Regjeringen vil også gi jernbanesektoren en mer forretningsmessig organisasjonsform og tydeligere mål, sier hun.

— Regjeringen satser 200 millioner på rus og psykiatri i Statsbudsjettet. Det er svært gledelig at Regjeringen følger opp sine løfter om styrking av denne viktige sektoren, sier Helge Thorheim (Frp).

Han reagerer på kulturuttalelser fra Hege Haukeland Liadal (Ap) før budsjettet ble presentert.

— Det hun sier er ikke tilfelle. Regjeringen styrker Rogaland Teater, Symfoniorkesteret og Oljemuseet. Det er satt av penger for å ivareta driften av Utstein Kloster. I tillegg er tiskudd til Haugalandsmuseene styrket, dette for å nevne noe, sier Thorheim.

— Regjeringenforetar en vesentlig reduksjon i bilavgiftene som kommer folk flest til godeettersom nyregistreringsavgiftene reduseres med en tredel og engangsavgift på MC med50 prosent. Vektavgift reduseres med over 50 prosent, og dette kommernæringslivet spesielt tilgode. Regjeringen oppfyller med dette sine lovnader omreduksjon i avgiftsnivået, sier Helge Thorheim.

18 milliarder til Helse Vest

Helse Vest gis en basisbevilgning på 18 milliarder kroner. Budsjettforslaget gir rom for en vekst i aktiviteten i sykehusene på 2,15 prosent inkludert fritt behandlings­valg. Det statlige barnevernet foreslås styrket med 150 millioner kroner i 2015.

Bruken av oljeinntekter anslås 58,1 milliarder kroner lavere enn handlingsregelen på fire prosent tillater.

Fra 2014 til 2015 ligger bruken av oljepenger an til å øke med 17,3 milliarder kroner

Regjeringen planlegger en reform av politiet for å få mer politikraft ut av ressursene. Bevilgningen til reformarbeidet i politiet økes med 150 millioner kroner.

Trusselbildet mot Norge er skjerpet. Regjeringen foreslår derfor å øke kapasiteten i PST og livvakttjenesten. Planlegging og prosjektering av et nytt beredskapssenter for politiets nasjonale ressurser fortsetter i 2015. Det foreslås midler til å bygge ut Nødnett slik at hele landet blir dekket.

- Flere politifolk

— Vi leverer nå på områdene vi gikk til valg på, justissektoren får flere politifolk og fengselsplasser, helsesektoren får flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samferdsel øker med 14 prosent i forhold til de rød-grønne, og etter 1 år i regjering har vi kommet med skatte og avgiftslettelser på totalt 15 milliarder kroner, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp).

— Budsjettet bærer naturligvis litt preg av at H/FrP-regjeringen ikke har flertall alene, men må ta hensyn til at KrF og V skal kunne godta dette budsjettet. Disse vil nå bråke litt i media, men så få muligheten til å sette sitt preg på budsjettet og gjøre noen justeringer på sine hjertesaker. Slik tar vi skritt for skritt i riktig retning, og skal gjennomføre regjeringsplattformen gradvis gjennom flere år. Totalt sett er dette budsjettet godt nytt både for innbyggere og næringsliv i Norge, sier han.

Av veksten i kommunenes frie inntekter er til sammen 400 millioner kroner begrunnet med satsing på rus, psykisk helse, helsestasjoner og skolehelse­tjenesten.

Fryser NRK-lisens

Idretten vil få økte tildelinger utenfor statsbudsjettet på 332 millioner kroner sammenliknet med i år, en økning på 18 prosent.

Det blir ingen økning i NRK-lisensen fra i år til neste år.

Regjeringen foreslår påløpte skatte- og avgiftsletter på nærmere 8,3 milliarder kroner. Det blir lettelser i beskatningen av inntekt for brede grupper, og vi reduserer mange særavgifter.

Med Regjeringens forslag vil 280 000 pensjonister få redusert formuesskatt. Regjeringen foreslår å redusere formuesskatten med nesten en tredjedel. Regjeirngen vil redusere satsen til 0,75 prosent. Bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner, og 2,4 millioner kroner for ektepar.

15 milliarder i skatte- og avgiftslettelser

Regjeringen foreslår lettelser i avgifter, toll og gebyrer på til sammen 1,2 milliarder kroner.

Omsetningsgrensen for å bli merverdiavgiftspliktig økes fra 50 000 til 150 000 kroner. Det skal redusere de administrative byrdene for mange små virksomheter. Regjeringen foreslår også å øke grensen for avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet, ofte kalt netthandel, fra 200 til 500 kroner. Samtidig inkluderes frakt- og forsikringskostnader i beløpsgrensen. Grensen for forenklet fortolling ved privat innførsel av varer øker fra 1 000 til 3 000 kroner.

Med de forslagene regjeringen nå legger frem, blir de samlede skatte- og avgiftslettelsene siden regjeringen overtok på drøyt 15 milliarder kroner.

— Med regjeringens forslag vil de aller fleste få skattelette. Gjennomsnittlig skattelette utgjør 1 600 kroner. De største lettelsene målt i kroner går til de med høyest inntekt og formue. Men det er de med lavest inntekt som får de største lettelsene målt i prosent av inntekten, sier Jensen.

- Mageplask

Torstein Tvedt Solberg (Ap) slakter budsjettforslaget.

— Budsjettet er et mageplask på klima, helse og kommunene. En kutter i klima og miljø og bruker penger på billigere campingvogner og snøskutere. Veksten i sykehus er mindre enn vårt rødgrønne budsjett, og forskningssatsingen er borte. Kommunene får flere oppgaver, men ikke nok penger. Siv Jensen gir nå landets ordførere klare krav om kutt i sine budsjetter, det kaller jeg ansvarsfraskrivelse, sier han til Aftenbladet.

Regjeringen har satt ned en grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om en grønn skatteomlegging. Målet er å oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

Regjeringen forslår en rekke tiltak for å styrke det sosiale sikkerhetsnettet slik at flere kan inkluderes i samfunnet. Regjeringen foreslår en moderasjonsordning slik at familier med samlet inntekt under 405.000 kroner får lavere barnehagepriser.

— Vi styrker samtidig ordningen med gratis kjernetid i barnehagene for å forberede barna på skolestart og forbedre norskkunnskapene for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi foreslår 300 millioner kroner til Brukerstyrt Personlig Assistent. Det foreslås også å bevilge 84 millioner kroner for å øke grunnstipendet til de med dårligst økonomi, sier Jensen.

— Dette er ikke et budsjett for folk flest, og det er ikke et budsjett for hele landet, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

— Samferdselssatsingen er skuffende, sier han.

— Regjeringen legger på 5 milliarder kroner mer. Det er langt unna det som er lovet og langt unna forventningene, sier han.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Da han nektet å jobbe gratis under koronakrisen, ble hotelldirektøren sint. Samtalen ble tatt opp på mobilen

  2. Savnede turgåere funnet i live etter 18 dager

  3. Boreal får milliontilskudd for å få elferje over Høgsfjorden

  4. Bent Høie og KrF ser starten på systematisk leting etter Downs syndrom og kromosomfeil

  5. Gjestfriheten overfor bobilturister varierer, men et sted skiller seg ut som klart best

  6. Tok seriegull med RBK – nå forlater han klubben