Nicolai Tangen får plassere formuen i statspapirer

Norges Bank åpner for at sjefen for Oljefondet kan sette penger andre steder enn i banken.

Nicolai Tangen, sjef for Oljefondet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

For å kunne tiltre som ny sjef for Oljefondet, gikk Nicolai Tangen med på å sette sin personlige milliardformue i banken. Nå skriver Norges Bank at dette blir vanskelig.

I et brev til Finansdepartementet skriver sentralbanken at det er et «begrenset antall banker med tilstrekkelig rating og soliditet hvor det er aktuelt å plassere personlige bankinnskudd av den størrelse det her dreier seg om».

– Det er dessuten omfattende og tidkrevende prosedyrer knyttet til blant annet AML-regler (anti-hvitvasking) som iverksettes i bankene ved store innskudd. Det har derfor samlet sett vist seg vanskelig å spre investeringene tilstrekkelig til å unngå betydelig eksponering mot enkeltbanker, skriver banken.

Derfor åpner sentralbanken for at Tangen nå kan sette pengene, som i alt beløper seg til nær 8 milliarder kroner, andre steder.

Nicolai Tangen selger seg ut av AKO CapitalTangens formuesskatt vokser nå med 15 millioner kroner årlig

Statspapirer

Beløpet består av nær 5 milliarder, som Tangen tidligere har investert i fond, og 2,9 milliarder i kontantinnskudd.

Det er de fem milliardene som Tangen sa ja til å flytte over til bankkonto like før han startet i sin nye jobb.

Norges Bank skriver at den nå har vurdert andre plasseringsalternativer som «samtidig ivaretar føringer fra representantskapet og finanskomiteens innstilling, samt forutsetninger lagt til grunn av finansministeren».

– Et naturlig utgangspunkt er plasseringer i nære substitutter til bankinnskudd i forhold til avkastning, risiko og likviditet. Det er i tillegg lagt til grunn at plasseringene ikke skal overlappe mot NBIMs mandat, skriver banken.

Det legges på denne bakgrunn opp til å åpne for at Tangen, i tillegg til bankinnskudd, får anledning til å plassere i:   

  • Norske og utenlandske statspapirer med utstedt løpetid inntil 12 måneder.
  • Andre papirer utstedt av offentlige myndigheter (herunder internasjonale institusjoner) med utstedt løpetid inntil 12 måneder.

– Kan ikke påvirke markedsprisene

Norges Bank skriver at formålet med plasseringer i slike papirer er å spre midlene og hindre uønsket eksponering mot enkeltbanker, ikke å oppnå høyere avkastning.

– Dette er samtidig dype og likvide markeder hvor enkeltinvestorer ikke kan påvirke markedsprisene.

Midlene kan plasseres direkte i statspapirer eller via fond, ifølge Norges Bank.

– Midlene kan ikke plasseres i egenkapitalinstrumenter eller selskapsobligasjoner, herunder bankobligasjoner.

I brevet står at det ikke legges opp til å fortsette ordningen med en «blind trust» og en særskilt tillitsmann («Proxy») som representerer Tangen overfor forvalter.

Sentralbanken mener det ikke lenger vil være behov for en «blind trust», med et forvaltningsmandat som bare åpner for bankinnskudd og korte statspapirer.

Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette må du vite for å henge med i Nicolai Tangen-saken
Publisert: