Krav til samordning av Aker Maritime ogKværner

Ansatte i Kværner og Aker Maritime kreverkonkrete motytelser fra politiske myndigheter så vel somoljeselskaper for å støtte en eventuell samordning av Aker Maritimeog Kværner.